લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR TUESDAY- 04.09.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
TIRTH  PROG. 04.09.18 6:01 24' 20" AMBAJI TEMPLE, KHEDBRAHMA    
KRISHI DARSHAN AGRI PROG. 04.09.18 6:30 18'40" KHETI KHATANI VISTRAN PRAVRUTIO, EXPERT : BHARAT A. PATEL    
GOOD MORNING GIRNAR BREAKFAST SHOW 04.09.18 7:00 27'35" PARTICIPATE : KULINCHANDRA YAGNIK, HARDWAR GOSWAMI, TRUPTI TAPARIYA, ANCHOR :     
SAMACHAR NEWS 04.09.18 7:45 15'00" NEWS    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 04.09.18 8:00 24'48" HINDI FILM SONGS    
KALADARSHAN PROG. 04.09.18 8:30 25'37" PROG.    
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 04.09.18 9:00 27'35" SPON. PROG. 1336  
VIDHYA DARSHAN  EDUCATIONAL PROG. 04.09.18 9:30 23'57" EDUCATIONAL PROG.    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 04.09.18 10:00   HINDI FILM SONGS    
SOS, MISSING ANCTS MISSING ANCTS 04.09.18 10:25   MISSING ANCTS    
SAMACHAR NEWS 04.09.18 11:00 15'00'' NEWS    
GOOD MORNING GIRNAR BREAKFAST SHOW 04.09.18 11:15   BREAKFAST SHOW    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 04.09.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
JE ICHHU AE KARNARI HU SERIAL:  04.09.18 12:01 22'35" SERIAL 45  
SINDHI SAUGAT PROG. 04.09.18 12:30 23'22" KAN NAK GALEJI SAR SAMBHAL, EXPERT : AAJESH AHUJA    
SAMACHAR NEWS 04.09.18 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN    
 KADAMBARI  SERIAL:  04.09.18 13:30 26'11" SERIAL 13  
NEWS HEADLINES HEADLINES 04.09.18 14:00 02'00'' HEADLINES    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 04.09.18 14:02 24'48" HINDI FILM SONGS    
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 04.09.18 14:30 24'03" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES  04.09.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TODAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 04.09.18 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS    
RASOI NI  RANGAT COOKERY SHOW 04.09.18 15:03 25'00" EXPERT : KIRAN CHOKSHI    
AANAD MA SAHU RAHIYE SPON PROG. 04.09.18 15:30 26'21" SPON. PROG. 383  
SAMACHAR :   NEWS 04.09.18 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 04.09.18 16:05 24'00" CHILDREN'S PROG. 33  
MARI PANKHAR BHINJAY  SERIAL:  04.09.18 16:30 21' 00" SERIAL 10  
SOS MISSING ANCTS 04.09.18 16:55 02'23" MISSING ANCTS    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 04.09.18 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
GRAM JAGAT RURAL PROG. 04.09.18 17:01 25'00"  ATI GHATAK BIRD FLU, EXPERT : DR. AMIT N. KANANI,    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 04.09.18 17:30 17'15" SHAKBHAJI PAKONI JIVATO ANE TENU SANKLIT VYAVASTHAPAN,  EXPERT : KETAN B. PATEL    
SUGAM SANGEET - SONAL RAVAL PROG. 04.09.18 18:00 27' 11" PROG.    
T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV T.V. REPORT  04.09.18 18:30 24'00" T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV
SAMACHAR NEWS 04.09.18 19:00 30'00" NEWS    
MARI PANKHAR BHINJAY SERIAL:  04.09.18 19:30 25'00" SERIAL 10  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 04.09.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
PRAGATISHIL GUJARAT SPON PROG. 04.09.18 20:01 24'40" PROG.    
NEWS FOCUS NEWS 04.09.18 20:30 30'00" NEWS    
T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV T.V. REPORT  04.09.18 21:00 24'00" T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV    
RASOI NI  RANGAT COOKERY SHOW 04.09.18 21:30 25'00" EXPERT : KIRAN CHOKSHI    
NEWS HEADLINES HEADLINES  04.09.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON PROG. 04.09.18 22:01 27'53" SPON. PROG. 1526  
SWARNAAD PROG. 04.09.18 22:30 22'00" ARTIST : MOHAN ZAMARIA, RAAG : JAIFAI VANTI, ADANG YAMAN, ACC. : VAIBHAV DAVE, TEJAL MEHTA, JIGAR JAMARIYA, IKRAM KHAN KALAWANT, SHISHIR BHATT,    
SOS MISSING PERSON 04.09.18 22:59 02'23" MISSING PERSON    
SUGAM SANGEET - SONAL RAVAL PROG. 04.09.18 23:00 27' 11" PROG.    
SINDHI SAUGAT PROG. 04.09.18 23:30 23'22" KAN NAK GALEJI SAR SAMBHAL, XPERT : AAJESH AHUJA    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 05.09.18 0:00 24'30" CHILDREN'S PROG. 33  
DAYRO DEVOTIONAL 05.09.18 0:30 54'00" DHANRAJ GADHAVI, VIJAYA VAGHELA, PRABHAT SOLANKI, RAJESH BARTO    
SWARNAAD PROG. 05.09.18 1:30 24'08" ARTIST : MOHAN ZAMARIA, RAAG : JAIFAI VANTI, ADANG YAMAN, ACC. : VAIBHAV DAVE, TEJAL MEHTA, JIGAR JAMARIYA, IKRAM KHAN KALAWANT, SHISHIR BHATT    
FITNESS SHOWS-BODY, MIND & SOUL PROG. 05.09.18 2:00 25'40" PROG.    
SINDHI SAUGAT PROG. 05.09.18 2:30 25'06" KAN NAK GALEJI SAR SAMBHAL, XPERT : AAJESH AHUJA    
KALADARSHAN  PROG. 05.09.18 3:00 22'15" PROG.    
 MARI PANKHAR BHINJAY PROG. 05.09.18 3:30 25'00" PROG. 10  
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 05.09.18 4:00 18'10" SHAKBHAJI PAKONI JIVATO ANE TENU SANKLIT VYAVASTHAPAN,  EXPERT : KETAN B. PATEL    
SAMBHARANA- ARCHIVE PROG. 05.09.18 4:30 25'35"  SUGAM SANGEET - YASH ANTANI    
JIVAN YOG PROG. 05.09.18 5:00 22'47" XPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI 99  
BHAKTI SANGEET PROG. 05.09.18 5:30 29'22" AARADHANA    
               

 

PROG. SCHEDULE FOR TUESDAY- 04.09.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
TIRTH  PROG. 04.09.18 6:01 24' 20" AMBAJI TEMPLE, KHEDBRAHMA    
KRISHI DARSHAN AGRI PROG. 04.09.18 6:30 18'40" KHETI KHATANI VISTRAN PRAVRUTIO, EXPERT : BHARAT A. PATEL    
GOOD MORNING GIRNAR BREAKFAST SHOW 04.09.18 7:00 27'35" PARTICIPATE : KULINCHANDRA YAGNIK, HARDWAR GOSWAMI, TRUPTI TAPARIYA, ANCHOR :     
SAMACHAR NEWS 04.09.18 7:45 15'00" NEWS    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 04.09.18 8:00 24'48" HINDI FILM SONGS    
KALADARSHAN PROG. 04.09.18 8:30 25'37" PROG.    
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 04.09.18 9:00 27'35" SPON. PROG. 1336  
VIDHYA DARSHAN  EDUCATIONAL PROG. 04.09.18 9:30 23'57" EDUCATIONAL PROG.    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 04.09.18 10:00   HINDI FILM SONGS    
SOS, MISSING ANCTS MISSING ANCTS 04.09.18 10:25   MISSING ANCTS    
SAMACHAR NEWS 04.09.18 11:00 15'00'' NEWS    
GOOD MORNING GIRNAR BREAKFAST SHOW 04.09.18 11:15   BREAKFAST SHOW    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 04.09.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
JE ICHHU AE KARNARI HU SERIAL:  04.09.18 12:01 22'35" SERIAL 45  
SINDHI SAUGAT PROG. 04.09.18 12:30 23'22" KAN NAK GALEJI SAR SAMBHAL, EXPERT : AAJESH AHUJA    
SAMACHAR NEWS 04.09.18 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN    
 KADAMBARI  SERIAL:  04.09.18 13:30 26'11" SERIAL 13  
NEWS HEADLINES HEADLINES 04.09.18 14:00 02'00'' HEADLINES    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 04.09.18 14:02 24'48" HINDI FILM SONGS    
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 04.09.18 14:30 24'03" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES  04.09.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TODAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 04.09.18 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS    
RASOI NI  RANGAT COOKERY SHOW 04.09.18 15:03 25'00" EXPERT : KIRAN CHOKSHI    
AANAD MA SAHU RAHIYE SPON PROG. 04.09.18 15:30 26'21" SPON. PROG. 383  
SAMACHAR :   NEWS 04.09.18 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 04.09.18 16:05 24'00" CHILDREN'S PROG. 33  
MARI PANKHAR BHINJAY  SERIAL:  04.09.18 16:30 21' 00" SERIAL 10  
SOS MISSING ANCTS 04.09.18 16:55 02'23" MISSING ANCTS    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 04.09.18 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
GRAM JAGAT RURAL PROG. 04.09.18 17:01 25'00"  ATI GHATAK BIRD FLU, EXPERT : DR. AMIT N. KANANI,    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 04.09.18 17:30 17'15" SHAKBHAJI PAKONI JIVATO ANE TENU SANKLIT VYAVASTHAPAN,  EXPERT : KETAN B. PATEL    
SUGAM SANGEET - SONAL RAVAL PROG. 04.09.18 18:00 27' 11" PROG.    
T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV T.V. REPORT  04.09.18 18:30 24'00" T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV
SAMACHAR NEWS 04.09.18 19:00 30'00" NEWS    
MARI PANKHAR BHINJAY SERIAL:  04.09.18 19:30 25'00" SERIAL 10  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 04.09.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
PRAGATISHIL GUJARAT SPON PROG. 04.09.18 20:01 24'40" PROG.    
NEWS FOCUS NEWS 04.09.18 20:30 30'00" NEWS    
T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV T.V. REPORT  04.09.18 21:00 24'00" T.V. REPORT - JANMASHTAMI MAHOTSAV    
RASOI NI  RANGAT COOKERY SHOW 04.09.18 21:30 25'00" EXPERT : KIRAN CHOKSHI    
NEWS HEADLINES HEADLINES  04.09.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON PROG. 04.09.18 22:01 27'53" SPON. PROG. 1526  
SWARNAAD PROG. 04.09.18 22:30 22'00" ARTIST : MOHAN ZAMARIA, RAAG : JAIFAI VANTI, ADANG YAMAN, ACC. : VAIBHAV DAVE, TEJAL MEHTA, JIGAR JAMARIYA, IKRAM KHAN KALAWANT, SHISHIR BHATT,    
SOS MISSING PERSON 04.09.18 22:59 02'23" MISSING PERSON    
SUGAM SANGEET - SONAL RAVAL PROG. 04.09.18 23:00 27' 11" PROG.    
SINDHI SAUGAT PROG. 04.09.18 23:30 23'22" KAN NAK GALEJI SAR SAMBHAL, XPERT : AAJESH AHUJA    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 05.09.18 0:00 24'30" CHILDREN'S PROG. 33  
DAYRO DEVOTIONAL 05.09.18 0:30 54'00" DHANRAJ GADHAVI, VIJAYA VAGHELA, PRABHAT SOLANKI, RAJESH BARTO    
SWARNAAD PROG. 05.09.18 1:30 24'08" ARTIST : MOHAN ZAMARIA, RAAG : JAIFAI VANTI, ADANG YAMAN, ACC. : VAIBHAV DAVE, TEJAL MEHTA, JIGAR JAMARIYA, IKRAM KHAN KALAWANT, SHISHIR BHATT    
FITNESS SHOWS-BODY, MIND & SOUL PROG. 05.09.18 2:00 25'40" PROG.    
SINDHI SAUGAT PROG. 05.09.18 2:30 25'06" KAN NAK GALEJI SAR SAMBHAL, XPERT : AAJESH AHUJA    
KALADARSHAN  PROG. 05.09.18 3:00 22'15" PROG.    
 MARI PANKHAR BHINJAY PROG. 05.09.18 3:30 25'00" PROG. 10  
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 05.09.18 4:00 18'10" SHAKBHAJI PAKONI JIVATO ANE TENU SANKLIT VYAVASTHAPAN,  EXPERT : KETAN B. PATEL    
SAMBHARANA- ARCHIVE PROG. 05.09.18 4:30 25'35"  SUGAM SANGEET - YASH ANTANI    
JIVAN YOG PROG. 05.09.18 5:00 22'47" XPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI 99  
BHAKTI SANGEET PROG. 05.09.18 5:30 29'22" AARADHANA    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India