દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વિડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ WWW.DDGIRNAR.COM પર        26/11 મુંબઈ હુમલા કેસમાં ચોથા દિવસે ટાડા કોર્ટ સમક્ષ વીડિયો કોન્ફરન્સથી ડેવિડ હેડલીની જુબાની        સિયાચીન હિમસ્ખલનમાં 6 દિવસ બાદ જીવિત બહાર આવેલા જવાન હનમંતથપ્પાના સ્વાસ્થ્ય માટે દેશભરમાં પ્રાર્થના        
26/11 મુંબઈ હુમલા કેસમાં ચોથા દિવસે ડેવિડ હેડલીની જુબાની        હનમંથપ્પાની હાલત નાજૂક, દેશભરમાં તેના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના       
Monday
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-08.02.16
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
RAJKOT CONTRIBUTION PROG. 08.02.16 6:01 27'50'' RAJKOT CONTRIBUTION    
NAGME PURANE PROG. 08.02.16 6:30 18'01'' FILMI SONG    
SUGAM SANGEET PROG. 08.02.16 6:48 12'44'' PROG.    
JIVAN YOG. PROG. 08.02.16 7:00 24'22'' YOG PROG.- PARICIPANTS-SWAMI ADHYATMANANDJI,RUPA MAJMUDAR,ANAND RAVAL,SUREKHA SONAR 10  
CITIZEN PROG. 08.02.16 7:30 24'15'' PROG.,SASHTRIYA GAYAN    
APANI VACHE DARIYA SFC SERIAL 08.02.16 8:00 26'23'' SFC SERIAL 11  
KALA DARSHAN PROG. 08.02.16 8:30 14'00" SANSAR JIVAN GHATMAL-PAINTING EXHIBITION    
SAMACHAR NEWS 08.02.16 8:45 15'00'' A REGIONAL NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN PROG. 08.02.16 9:00 27'52'' SPON PROG., 422  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN PROG. 08.02.16 9:30 25'30'' PROG. 425  
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG. 08.02.16 10:00 24'00'' PROG. 193  
SOS ANCTS 08.02.16 10:26 02'30'' MISSING ANCTS    
RASOI NI RANGAT PROG. 08.02.16 10:30 23'21'' COOKERY SHOW,EXP: NITI AVASTHI    
SAMACHAR NEWS 08.02.16 11:00 15'00'' SAMACHAR    
KALA DARSHAN PROG. 08.02.16 11:15 14'00" SANSAR JIVAN GHATMAL-PAINTING EXHIBITION    
SUHASINI SERIAL:  08.02.16 11:30 19'00'' SERIAL 221  
NEWS HEADLINES NEWS 08.02.16 12:00 01'00'' NEWS HEADLINES    
AAPNI VAAT PROG. 08.02.16 12:01 28'41'' GUJARATI FILM NI NAVI NITI    
DDK-RAJKOT MUSIC PROG. 08.02.16 12:30 29'00'' SUGAM SANGEET-ARTIST:RAJENDRA ANJARIYA    
SAMACHAR : NEWS 08.02.16 13:00 15’00’’ A REGIONAL NEWS    
KALA DARSHAN PROG 08.02.16 13:15 14'00" SANSAR JIVAN GHATMAL-PAINTING EXHIBITION    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL:  08.02.16 13:30 25'09'' SERIAL 68  
NEWS HEADLINES  HEADLINES  08.02.16 14:00 02’00’’ NEWS HEADLINES    
PROG. ON CITIZEN PROG, 08.02.16 14:02 24'15'' SASHTRIYA GAYAN    
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN PROG. 08.02.16 14:30 25'30'' PROG. 342  
NEWS HEADLINES HEADLINES  08.02.16 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  NEWS 08.02.16 15:01 02’00’’ NEWS    
APANI VACHE DARIYA SFC SERIAL 08.02.16 15:03 26'23" SFC SERIAL 11  
JARA JUO JAGI NE  A SERIAL 08.02.16 15:30 27'29"  SPON.PROG. 505  
SOS PROG. 08.02.16 15:57 02'36" MISSING ANCT.    
SAMACHAR :   NEWS 08.02.16 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
YUVA TARVARAT PROG. 08.02.16 16:05 23'00'' VELENTINE DAY- YOUTH AWARENESS    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  08.02.16 16:30 25'33" SERIAL 246  
NEWS HEADLINES:  HEADLINES  08.02.16 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GRAM JAGAT  PROG. 08.02.16 17:01 25'18" SWACHH BHARAT MISSION,INDIRA AWAS YOJNA,EXPERT: VIJAYSINH JADEJA    
KRUSHI DARSHAN PROG. 08.02.16 17:30 17'45" AGRICULTURE PROG., SHAKBHAJI PAKOMA DHARU UCHHER,EXP:M.B.GALVADIYA    
KRUSHI SAMACHAR  NEWS 08.02.16 17:50 08'00'' AGRIL NEWS 924  
HELLO KANOON PROG. 08.02.16 18:00 24'44'' MEDICLAIM ANE KAYADO,EXP:MANOJ SHAH    
SAMACHAR  NEWS 08.02.16 18:30 15'00'' REGIONAL NEWS    
EK MINUTE PROG. 08.02.16 18:45 11'55" PROG. 283  
MARA SAJANJI SERIAL:  08.02.16 19:00 23'02" SERIAL 107  
JE ICHHU E KARNARI HOON NREP SERIAL 08.02.16 19:30 22'21" NREP SERIAL 21  
NEWS HEADLINES HEADLINES  08.02.16 20:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
VIKAS VISESH SPON PROG. 08.02.16 20:01 24'55'' SPON PROG., 38  
NEWS FOCUS NEWS 08.02.16 20:30 30’00’’ ELECTION RELATED PROG.    
AARADHYA PAPPA NU SAPNU SFC SERIAL 08.02.16 21:00 25'39'' PROG. 25  
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 08.02.16 21:30 25'00'' SERIAL 1097  
SOS ANCTS 08.02.16 21:55 02'33'' ANCTS.    
NEWS HEADLINES HEADLINES  08.02.16 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GUJARATI GAURAV SPON PROG. SPON PROG. 08.02.16 22:01 23'42'' SPON PROG.,    
KUNVARA CORPORATION SPON PROG. 08.02.16 22:30 21'08'' SPON PROG., 1122  
YUVA TARVARAT PROG. 08.02.16 23:00 23'00'' SPL. PROG. 27TH NATIONAL ROAD SAFETY WEEK    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  08.02.16 23:30 23'53'' SERIAL 243  
APANI VACHE DARIYA SFC SERIAL 09.02.16 0:00 26'12'' SFC SERIAL 10  
SAUNA MATE NYAY PROG. 09.02.16 0:30 24'44 KANOONI SEVA SAMITEE KARYAKSHETRA    
SUHASINI SERIAL:  09.02.16 1:00 24'00'' SERIAL 214  
SAMBHARANA-FOLK MUSIC PROG. 09.02.16 1:30 55'46'' ARCH. PROG.,1.  LOK SHAHITYA MA SHRUNGAR RAS,2. LOK RANJAN     
AA MAMA NU GHAR KETLE  A SERIAL 09.02.16 2:30 23'53'' SERIAL 243  
GRAM JAGAT  PROG. 09.02.16 3:00 26'22'' PANDIT DIN DAYAL UPADHYAY KALYAN YOJANA,MISSION MANGALAM,2. SWACHCHTA MISSION,3. MGNAREGA YOJANA,4. VANBANDHUKALYAN YOJANA,EXP: R.R. RAVAL    
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 09.02.16 3:30 17'50" KSHARIY JAMIN ANE TENU NIVARAN,EXP: B.M.ZALA,    
KRUSHI SAMACHAR NEWS 09.02.16 3:50 08'00'' SAMACHAR 924  
DDK-RAJKOT-SUGAM SANGEET PROG. 09.02.16 4:00 29'12'' PROG.    
SR. CITIZEN PROG. 09.02.16 4:30 25'54'' DIGITAL INDIA-CYBER THREATS ATTACKS & SECURITY,EXP:H.P.SANGHVI,    
SAMBHARANA-FOLK MUSIC PROG. 09.02.16 5:00 26'22'' PANDIT DIN DAYAL UPADHYAY KALYAN YOJANA,MISSION MANGALAM,2. SWACHCHTA MISSION,3. MGNAREGA YOJANA,4. VANBANDHUKALYAN YOJANA,EXP: R.R. RAVAL  
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-08.02.16
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
RAJKOT CONTRIBUTION PROG. 08.02.16 6:01 27'50'' RAJKOT CONTRIBUTION    
NAGME PURANE PROG. 08.02.16 6:30 18'01'' FILMI SONG    
SUGAM SANGEET PROG. 08.02.16 6:48 12'44'' PROG.    
JIVAN YOG. PROG. 08.02.16 7:00 24'22'' YOG PROG.- PARICIPANTS-SWAMI ADHYATMANANDJI,RUPA MAJMUDAR,ANAND RAVAL,SUREKHA SONAR 10  
CITIZEN PROG. 08.02.16 7:30 24'15'' PROG.,SASHTRIYA GAYAN    
APANI VACHE DARIYA SFC SERIAL 08.02.16 8:00 26'23'' SFC SERIAL 11  
KALA DARSHAN PROG. 08.02.16 8:30 14'00" SANSAR JIVAN GHATMAL-PAINTING EXHIBITION    
SAMACHAR NEWS 08.02.16 8:45 15'00'' A REGIONAL NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN PROG. 08.02.16 9:00 27'52'' SPON PROG., 422  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN PROG. 08.02.16 9:30 25'30'' PROG. 425  
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG. 08.02.16 10:00 24'00'' PROG. 193  
SOS ANCTS 08.02.16 10:26 02'30'' MISSING ANCTS    
RASOI NI RANGAT PROG. 08.02.16 10:30 23'21'' COOKERY SHOW,EXP: NITI AVASTHI    
SAMACHAR NEWS 08.02.16 11:00 15'00'' SAMACHAR    
KALA DARSHAN PROG. 08.02.16 11:15 14'00" SANSAR JIVAN GHATMAL-PAINTING EXHIBITION    
SUHASINI SERIAL:  08.02.16 11:30 19'00'' SERIAL 221  
NEWS HEADLINES NEWS 08.02.16 12:00 01'00'' NEWS HEADLINES    
AAPNI VAAT PROG. 08.02.16 12:01 28'41'' GUJARATI FILM NI NAVI NITI    
DDK-RAJKOT MUSIC PROG. 08.02.16 12:30 29'00'' SUGAM SANGEET-ARTIST:RAJENDRA ANJARIYA    
SAMACHAR : NEWS 08.02.16 13:00 15’00’’ A REGIONAL NEWS    
KALA DARSHAN PROG 08.02.16 13:15 14'00" SANSAR JIVAN GHATMAL-PAINTING EXHIBITION    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL:  08.02.16 13:30 25'09'' SERIAL 68  
NEWS HEADLINES  HEADLINES  08.02.16 14:00 02’00’’ NEWS HEADLINES    
PROG. ON CITIZEN PROG, 08.02.16 14:02 24'15'' SASHTRIYA GAYAN    
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN PROG. 08.02.16 14:30 25'30'' PROG. 342  
NEWS HEADLINES HEADLINES  08.02.16 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  NEWS 08.02.16 15:01 02’00’’ NEWS    
APANI VACHE DARIYA SFC SERIAL 08.02.16 15:03 26'23" SFC SERIAL 11  
JARA JUO JAGI NE  A SERIAL 08.02.16 15:30 27'29"  SPON.PROG. 505  
SOS PROG. 08.02.16 15:57 02'36" MISSING ANCT.    
SAMACHAR :   NEWS 08.02.16 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
YUVA TARVARAT PROG. 08.02.16 16:05 23'00'' VELENTINE DAY- YOUTH AWARENESS    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  08.02.16 16:30 25'33" SERIAL 246  
NEWS HEADLINES:  HEADLINES  08.02.16 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GRAM JAGAT  PROG. 08.02.16 17:01 25'18" SWACHH BHARAT MISSION,INDIRA AWAS YOJNA,EXPERT: VIJAYSINH JADEJA    
KRUSHI DARSHAN PROG. 08.02.16 17:30 17'45" AGRICULTURE PROG., SHAKBHAJI PAKOMA DHARU UCHHER,EXP:M.B.GALVADIYA    
KRUSHI SAMACHAR  NEWS 08.02.16 17:50 08'00'' AGRIL NEWS 924  
HELLO KANOON PROG. 08.02.16 18:00 24'44'' MEDICLAIM ANE KAYADO,EXP:MANOJ SHAH    
SAMACHAR  NEWS 08.02.16 18:30 15'00'' REGIONAL NEWS    
EK MINUTE PROG. 08.02.16 18:45 11'55" PROG. 283  
MARA SAJANJI SERIAL:  08.02.16 19:00 23'02" SERIAL 107  
JE ICHHU E KARNARI HOON NREP SERIAL 08.02.16 19:30 22'21" NREP SERIAL 21  
NEWS HEADLINES HEADLINES  08.02.16 20:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
VIKAS VISESH SPON PROG. 08.02.16 20:01 24'55'' SPON PROG., 38  
NEWS FOCUS NEWS 08.02.16 20:30 30’00’’ ELECTION RELATED PROG.    
AARADHYA PAPPA NU SAPNU SFC SERIAL 08.02.16 21:00 25'39'' PROG. 25  
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 08.02.16 21:30 25'00'' SERIAL 1097  
SOS ANCTS 08.02.16 21:55 02'33'' ANCTS.    
NEWS HEADLINES HEADLINES  08.02.16 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GUJARATI GAURAV SPON PROG. SPON PROG. 08.02.16 22:01 23'42'' SPON PROG.,    
KUNVARA CORPORATION SPON PROG. 08.02.16 22:30 21'08'' SPON PROG., 1122  
YUVA TARVARAT PROG. 08.02.16 23:00 23'00'' SPL. PROG. 27TH NATIONAL ROAD SAFETY WEEK    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  08.02.16 23:30 23'53'' SERIAL 243  
APANI VACHE DARIYA SFC SERIAL 09.02.16 0:00 26'12'' SFC SERIAL 10  
SAUNA MATE NYAY PROG. 09.02.16 0:30 24'44 KANOONI SEVA SAMITEE KARYAKSHETRA    
SUHASINI SERIAL:  09.02.16 1:00 24'00'' SERIAL 214  
SAMBHARANA-FOLK MUSIC PROG. 09.02.16 1:30 55'46'' ARCH. PROG.,1.  LOK SHAHITYA MA SHRUNGAR RAS,2. LOK RANJAN     
AA MAMA NU GHAR KETLE  A SERIAL 09.02.16 2:30 23'53'' SERIAL 243  
GRAM JAGAT  PROG. 09.02.16 3:00 26'22'' PANDIT DIN DAYAL UPADHYAY KALYAN YOJANA,MISSION MANGALAM,2. SWACHCHTA MISSION,3. MGNAREGA YOJANA,4. VANBANDHUKALYAN YOJANA,EXP: R.R. RAVAL    
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 09.02.16 3:30 17'50" KSHARIY JAMIN ANE TENU NIVARAN,EXP: B.M.ZALA,    
KRUSHI SAMACHAR NEWS 09.02.16 3:50 08'00'' SAMACHAR 924  
DDK-RAJKOT-SUGAM SANGEET PROG. 09.02.16 4:00 29'12'' PROG.    
SR. CITIZEN PROG. 09.02.16 4:30 25'54'' DIGITAL INDIA-CYBER THREATS ATTACKS & SECURITY,EXP:H.P.SANGHVI,    
SAMBHARANA-FOLK MUSIC PROG. 09.02.16 5:00 26'22'' PANDIT DIN DAYAL UPADHYAY KALYAN YOJANA,MISSION MANGALAM,2. SWACHCHTA MISSION,3. MGNAREGA YOJANA,4. VANBANDHUKALYAN YOJANA,EXP: R.R. RAVAL    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India